Drivteknik.nu

 

Hem / Inköp / Teknikupphandling 1

Teknikupphandling 1


Vad är en teknikupphandling?

 

källa : energimyndigheten

En teknikupphandling är en anbudsprocess som ska stimulera och skynda på utveckling av ny teknik. Meningen är att få fram nya produkter, system eller processer som tillgodoser köparnas krav bättre än de produkter som redan finns på marknaden.


Illustration: Bo Reinerdahl.
Bilden visar ett exempel på hur stegen i en teknikupphandling kan se ut. 1. Förstudie, 2. Bildandet av en beställargrupp, 3. Kravspecifikation formuleras, 4. Anbudsförfrågan skickas ut och inkomna anbud granskas, 5. Vinnare bland anbuden utses, 6. Information kring den vinnande produkten skickas ut till möjliga kunder.

En teknikupphandling är ett styrinstrument för att börja en marknadsomställning och för att sprida ny effektiv teknik (nya produkter, system eller processer). Det räcker dock inte med att ta fram ny teknik. Utvecklingen måste följas av en rad olika åtgärder för spridning och användning av de nya produkterna, systemen eller processerna, och det krävs att den som driver teknikupphandlingen har god marknadskännedom och goda marknadskontakter.

Grupper av beställare ger tyngd

Genom att samla grupper av beställare får man en större tyngd genom en större aggregerad köparvolym och därmed en större påverkansmöjlighet på tillverkarna. Tillverkarna å sin sida kan till exempel se möjligheten att nå nya marknader och att få uppmärksamhet för sina produkter som anledningar till att delta i teknikupphandlingar.

Hur bedrivs en teknikupphandling?

En teknikupphandling kan bedrivas på flera sätt. Nedan beskrivs hur en teknikupphandling i grova drag brukar genomföras.

Förstudie och kravspecifikation

Vanligtvis börjar en teknikupphandling med att man gör en förstudie för att undersöka marknaden och se vilken potential till förbättring som finns. I ett tidigt skede kontaktar man även en rad olika beställare som kan vara intresserade av att driva utvecklingen framåt och upphandla ny förbättrad teknik. Beställargruppen formulerar de krav som de vill att produkten eller systemet ska uppfylla. Kravnivåerna tar man i vissa fall fram med hjälp av olika experter inom området. Svårigheten är att ställa lagom hårda krav så att man uppnår ett tekniksprång, men inte så hårda så att tillverkarna inte klarar av det. Kraven delas oftast in i s.k. skall- och börkrav. Skall-kraven måste uppfyllas för fortsatt deltagande i tävlingen medan uppfyllande av börkraven inverkar positivt vid bedömningen. Kraven kan innefatta allt ifrån energieffektivitet, pris och service till miljö, ergonomi och utseende.

Inbjudan

När kravspecifikationen och anbudsunderlaget är färdigt inbjuds alla leverantörer/tillverkare på marknaden att delta i upphandlingen. Tillverkarna får en bestämd tid på sig att komma in med anbud som beskriver i vilken mån de kan uppfylla kraven. De tillverkare som anses uppfylla kraven får ytterligare en tid på sig att utveckla en prototyp. Prototyperna utvärderas och provas därefter i laboratorium och/eller i fält.

Beställargruppen utser en eller flera vinnare

De prototyper som uppfyller kravspecifikationen utses som vinnare av beställargruppen. En eller flera tillverkare kan utses som vinnare. Beställargruppen gör en upphandling och i vissa fall har Energimyndigheten även utbetalat ett investeringsstöd till de första upphandlade enheterna för att öka intresset. Beställargruppen och tillverkarna sprider information om teknikupphandlingen för att fler beställare ska efterfråga den nya tekniken. I de allra flesta fall leder teknikupphandlingen till effektivare lösningar. Många produkter, system etc. behöver vidareutvecklas även efter upphandlingen och inte minst kan de tillverkare som inte uppfyllde alla kraven behöva förbättra sina produkter för att hänga med i utvecklingen.

Läs mer om teknikupphandling i rapporten ”Teknikupphandling som styrmedel – metodik och exempel” som finns att ladda ner till höger.

 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved