Drivteknik.nu

 

Hem / Inköp / Kravspec. styr- och övervakning

Kravspecifikation för styr- och övervakningssystem

BELOK : Kravspecifikation för styr- och övervakningssystem

Sidan är under arbete!

Utarbetad av:
Enno Abel CIT Energy Management
Sven Malm AP Fastigheter
Per Isaksson Installationsteknik, KTH
Augusti 2006
Kravspecifikation SÖ, Augusti 2006

Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. BELOK initierades 2001 av Energimyndigheten och gruppen driver idag olika utvecklingsprojekt med inriktning på energieffektivitet och miljöfrågor.

Gruppens målsättning är att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknaden. Utvecklingsprojekten syftar till att effektivisera energianvändningen samtidigt som funktion och komfort förbättras.

Gruppens medlemsföretag är:
Akademiska Hus
AP Fastigheter
Castellum/Brostaden
Diligentia
Fabege
Fortifikationsverket
Locum
Luftfartsverket
Midroc
Specialfastigheter
Statens Fastighetsverk
Vasakronan
Västfastigheter
Till gruppen är knutna även:
Statens Energimyndighet
Boverket
ByggherreForum
CIT Energy Management
2(11)
Kravspecifikation SÖ, Augusti 2006

Kravspecifikationens syfte

Den följande kravspecifikationen är avsett att utgöra en komplettering till upphandlingsunderlaget och kravspecifikationen för upphandling av ett styr- och övervakningssystem. Syftet är att SÖ-systemet utöver normal styrning och övervakning skall vara ett för daglig användning lämpat verktyg för säkerställande och fortlöpande förbättrande av inneklimat och energieffektivitet. De i det följande sammanställda kraven har till syfte att bidra till att underlätta arbetet med energieffektivisering för drifttekniker, tekniska förvaltningschefer och konsulter. Specifikationen är en bearbetning av kravspecifikationen i BELOK:s tekniktävling

Specifikationens utformning
Specifikationen är inriktad på SÖ-systemets användbarhet. Den är indelad i sju huvudgrupper
o Överordnade användbarhetskrav
o Krav på datagränssnitt
o Krav på användargränssnitt
o Krav på avvikelsehantering
o Krav webbanslutning
o Krav på energiredovisning
o Krav på databas och trendloggning

De krav som anges är absoluta och skall uppfyllas. Utöver kraven ges också råd, som är att se som rekommendationer.

Definitioner
Användargränssnitt
Presentationen för användaren och dialogen med användaren
Avvikelsehantering
Detektering
Hantering och detektering av avvikelser som inträffar under längre tid (dagar, månader). Exempel på en sådan avvikelse kan vara ökande eller minskande energianvändning.
IFC-format*
roduktmodell (en mall för att beskriva t.ex. en byggnad), som är framtagen av den internationella organisationen IAI**. Svenska IAI finns på http://www.iai.byggtjanst.se.
Simuleringsprogram
Beräkningsprogram för att simulera inverkan på inneklimatet och energianvändningen av ändringar i styr- och reglerfunktioner, börvärden, drifttider och liknande
3(11)
Kravspecifikation SÖ, Augusti 2006
SÖ-system
Styr- och övervakningssystem för installationer i byggnader. Systemet skall vara åtkomligt via PC eller annat datorbaserat användargränssnitt.
Webbgränssnitt
Ett gränssnittet till användaren, baserat på hemsidesteknik via Internet.
*Industry Foundation Classes
** Industrial Alliance for Interoperability
Överordnade användbarhetskrav på SÖ-funktioner
För alla funktioner beskrivna i denna kravspecifikation skall följande överordnade krav uppfyllas:
1. Lärbarhet
Funktionerna skall vara lätta att lära sig, så att användaren snabbt kan få något gjort med hjälp av funktionerna.
2. Effektivitet:
Funktionerna skall vara effektiva att använda. När användare har lärt sig funktionerna, skall en hög produktivitet vara möjlig.
3. Grafisk utformning och färgval
Den grafiska utformning skall underlätta användarens förståelse av förhållandet mellan olika funktioner. Färgval och kontrast skall bidra till att innehållet på bildskärmen är lätt att uppfatta. Även personerna med defekt färgseende skall ha möjlighet att läsa och urskilja innehållet på bildskärmen.
4. Enkel och naturlig dialog:
Dialogen skall endast innehålla relevant information. Varje extra information i en dialog tävlar med relevant information och minskar deras relativa synbarhet. All information skall komma fram i naturlig och logisk ordning.
5. Användarspråk:
Dialogen skall uttryckas tydligt i ord, meningar och begrepp som är väl bekanta för användaren, och då framförallt för drifttekniker.
6. Minimering av användarens minnesbelastning:
Information från en del av dialogen till en annan del skall inte behöva hållas i minnet. Instruktioner för användning av systemet skall synliggöras och vara lätta att ta fram närhelst lämpligt.
7. Konsekvens:
Ord som används skall vara entydiga. Situationer och åtgärder skall vara konsekvent och entydigt beskrivna. Varje begrepp som förekommer skall kunna förstås på endast ett sätt.
4(11)
Kravspecifikation SÖ, Augusti 2006
8. Återkoppling:
Systemet skall alltid hålla användaren informerad om vad som pågår, genom lämplig återkoppling inom rimlig tid.
9. Tydligt markerade utgångar:
Om användaren av misstag väljer en systemfunktion skall det finnas en tydligt markerad ”nödutgång”. Det skall vara möjligt att lämna ett oönskat tillstånd utan att behöva gå igenom en omfattande dialog.
10. Bra felmeddelanden:
Felmeddelanden skall uttryckas i enkelt språk (inga koder) och exakt indikera problemet och om möjligt föreslå en lösning.
11. Hjälp och dokumentation:
Dokumentation skall vara lätt att söka i och vara klar och tydlig. Den skall vara anpassads till användarens arbetsuppgifter och visa på konkreta steg att utföras. Dokumentationen skall inte vara för omfattande.
Användargränssnitt
Syfte
Användare av SÖ-system skall mötas av ett likartat gränssnitt oavsett fabrikat eller utrustning. Oavsett om gränssnittet utgörs av en SÖ-terminal, en webbläsare eller något annat så skall största möjliga likhet eftersträvas i såväl utseende som funktionalitet.
Krav
Krav 1
Bildlayouten skall vara anpassningsbar så att det är går att ändra någon symbol eller någon färg
Krav 2
Funktioner skall vara beroende av inställd behörighet. Möjligheten att ändra funktioner och inställningar skall bara kunna ske av de som har behörighet för att göra berörda ändringar.
Krav 3
Användaren skall kunna placera flera bilder eller olika textinformationer bredvid varandra.
Krav 4
Det skall finnas en struktur för bilder på bilder dvs. länkar mellan sammanhörande bilder så att det enkelt går att finna vägen mellan bilder.
Krav 5
Inom skärmbilden skall det vara lätt att förstå hur ett kommando skall utföras. All för beslut relevant information skall vara tillgänglig. Det skall vara lätt att veta inom 5(11)
Kravspecifikation SÖ, Augusti 2006
vilket fönster man arbetar och det skall vara lätt att avgöra vilken funktion man skall använda för att utföra en åtgärd.
Krav 6
Information av typen listor över larm, beordrad handdrift och beordrade loggningar, samt tidsscheman och börvärden skall enkelt kunna presenteras på bildskärmen.
Krav 7
Ändringar i tidsscheman och av börvärden skall framgå tydligt. De skall sparas under en av beställaren specificerad tid, exempelvis 1 år.
Krav 8
Vid aktivering av en symbol som t ex en fläkt skall en dialogruta aktiveras. Denna skall redovisa t.ex. börvärde, driftstatus, inställd drifttid, ackumulerad drifttid och länkar till annan information. Länkarna kan exempelvis avse symbolbibliotek, funktionstexter, funktionssamband, larmstatistik, drift- och underhållsdata etc.
Krav 9
Det skall finnas totalflödesscheman för respektive mediasystem som värme, kyla, tappvatten och luftbehandling. Det skall också finnas tvärsnitt genom byggnaden med en översiktlig redovisning av respektive systems placering och betjäningsområde och med pekpunkter till respektive systembilder. I totalflödesscheman skall finnas möjlighet att redovisa översiktlig information om fastigheternas och systemens energianvändning.
Krav 10
Samtliga ändringar i SÖ-systemet skall signeras automatiskt och anges i databasen med tid, datum och den inloggade användarens identitet.
Krav 11
Varje bild skall ha on-line hjälptext som beskriver handhavande steg för steg. Hjälptexten skall direkt ge relevant information till den handhavare som söker hjälp för en speciell åtgärd.
RÅD
Råd 1
Gemensam standard för färgsättning av bildbakgrund, media, symboler, texter och kurvor. Färger skall knytas till typ av media eller typ av funktion. Färger för texter och kurvor skall vara kopplade till typ av redovisad storhet eller funktion, t ex ärvärde, börvärde och larm.
Råd 2
Gemensam standard för storlek och utseende på grafiska symboler. Grafiska symboler för fläktar, pumpar, ställdon, värmeväxlare etc. skall vara enhetliga över tiden och inom ett installerat SÖ-system. 6(11)
Kravspecifikation SÖ, Augusti 2006
Råd 3
Gemensam standard för visning av och interaktion med aktiva symboler i skärmbild. Aktiva symboler skall vara synliga i bild. Samtliga grafiska symboler som avser objekt för vilka systemet hanterar data skall vara aktiva symboler
Avvikelsehantering
Syfte
Att förse användare med ett effektivt verktyg för att upptäcka när anläggningens funktion avviker från den avsedda samt spåra orsaken till avvikelsen.
Krav
Krav 12
SÖ-systemet skall ha ett interaktivt program, analysprogram, för att analysera och visualisera data från databasen. En grupp av signaler, som fordras för att förstå ett förlopp, skall kunna visas samtidigt i ett antal diagram. Likaså skall signaler från olika tidsperioder kunna visas samtidigt. Analysprogrammet skall kunna skapa olika typer av diagram: linjediagram, punktdiagram, stapeldiagram, varaktighetsdiagram, etc. Signaler skall kunna kombineras fritt i diagrammen. Det skall vara möjligt att villkora visningen av punkter. exempelvis skall det vara möjligt att i ett diagram över tllufttemperaturen som funktion av utetemperaturen välja endast punkter då aggregatet är i drift Användaren skall kunna ändra skalor, färger och texter i diagrammen.
Krav 13
Loggning av samtliga signaler skall vara installerad och påkopplat vid leverans av SÖ-systemet. Om inget aktivt val sker skall tidsintervallet vara 1 minut.
Krav 14
SÖ-systemet skall ha en tydlig funktion för att snabbt och säkert kontrollera inställningar, d.v.s. avgöra om börvärden, tidsschemor, etc. har avsedda värden.
Krav 15
Det skall finnas ett system för självdiagnos av SÖ-systemets egen hårdvara. Exempelvis skall fel i kommunikationen, givarfel och bortfall av data upptäckas och redovisas. Systemet skall kunna köras regelbundet under drift av driftpersonal.
Råd
Råd 4
SÖ-systemet bör ha en sökfunktion för att hitta sådana avvikelser i trenddata som bör analyseras mer ingående. Sökfunktionen skall kunna köras interaktivt. Den skall också kunna köras automatiskt enligt ett tidschema. Presentationen av avvikelser och larm skall vara separerad.
7(11)
Kravspecifikation SÖ, Augusti 2006
Råd 5
Referenser bör kunna skapas och lagras i databasen under första driftåret. Referenserna bör bestå av trenddata för utvalda grupper av givare och perioder. De skall representera viktiga driftfall och de skall vara lätta att ta fram i analysprogrammet. Användaren skall ha möjlighet att skapa ytterligare referenser.
Råd 6
Användaren bör kunna förfina sökfunktionen.
Råd 7
SÖ-systemet bör ge användaren stöd för att tolka de förlopp som visas i diagrammen. Det bör också vara enkelt att ta fram kompletterande diagram och information för att analysera det aktuella förloppet.
Råd 8
SÖ-systemet bör ha en funktion för att föra anteckningar. Dessa bör vara sökbara på olika sätt så att de lätt återfinns när de behövs. Syftet är att användaren skall kunna beskriva problem, symptom, orsaker och lösningar.
Webbanslutning
Syfte
Att möjliggöra hantering via webb.
Krav
Krav 16
Webbserver funktion skall ingå i SÖ-systemet.
Krav 17
Webbfunktioner skall omfatta eller stödja säkerhetslösningar för skydd mot dataintrång när respektive system är öppet mot internet eller intranet.
Krav 18
Webbservern skall ha ett säkert skydd mot dataintrång när det är öppet mot internet eller intranet.
Energiredovisning
Syfte
SÖ-systemet skall ge användaren stöd och motivation att köra sin anläggning på ett energisnålt sätt samt tidigt varna om användningen av elektrisk energi, värmeenergi eller, i förekommande fall kylenergi, ökar oförklarligt.
8(11)
Kravspecifikation SÖ, Augusti 2006
Krav
Krav 19
Aktuell energianvändning och medieförbrukning skall visas på framträdande plats i användargränssnittet. Symbolen skall ge en tydlig bild av energianvändningen och medieförbrukningen i förhållande till idealvärden.
Krav 20
SÖ-programmet skall innehålla en interaktiv programmodul för att analysera energianvändningen. Denna skall kunna visa data i diagram- och tabellform. Uppmätta värden skall kunna jämföras med beräknade idealvärden samt med historiska värden. Avvikande värden skall framstå tydligt. Värden skall räknas om (t.ex. graddagskorrigering) så att jämförelser blir rättvisande.
Krav 21
Programmodulen skall ha funktioner för att enkelt ta fram kompletterande information om avvikande datapunkter. Exempel: I ett diagram med dygnsvärden skall det vara lätt att få information om datum för en enstaka punkt.
Krav 22
SÖ-programmet skall innehålla en funktion för att exportera förbrukningsdata till energistatistiksystem.
Råd
Råd 9
Beräkningen av idealvärden för energianvändning och medieförbrukning bör göras för kortare perioder än en månad. Enstaka dagar bör kunna studeras.
Databas och trendloggning
Syfte
Det skall vara enkelt att administrera loggning och lagring av trenddata. Trenddata skall på ett enkelt sätt kunna importeras till olika datorprogram, lokalt i centraldatorn eller över Internet. Trend- och grunddata skall vara tillgängliga för datorprogram från andra leverantörer.
Krav
Krav 23
Samtliga insignaler, utsignaler och börvärden som krävs för analys, skall kunna loggas. Användningen av värmeenergi, elektrisk energi och i förekommande fall kylenergi skall registreras automatiskt. Detsamma gäller mediaförbrukning.
9(11)
Kravspecifikation SÖ, Augusti 2006
Krav 24
Loggningsintervall skall kunna väljas individuellt för varje loggpunkt. Det skall vara möjligt att välja loggningsintervall ned till 10 sekunder. Om inget aktivt val sker skall intervall vara 1 minut.
Krav 25
SÖ-systemet skall ha kapacitet för att logga samtliga funktionsbeskrivande signaler med intervallet fem minuter. Detta skall ske utan att svarstiderna interaktivt arbete vid operatörsstolen ökas märkbart.
Krav 26
SÖ-systemet skall ha en öppen databas, som möjliggör effektiv hantering av trenddata. All information i databasen skall vara lätt tillgänglig för datorprogram från andra leverantörer.
Krav 27
Samtliga loggade trenddata skall kontinuerligt överföras till databasen.
Krav 28
SÖ-systemet skall automatiskt säkerhetskopiera äldre data. Om kopiering måste utföras av användaren skall systemet påminna denne om detta i god tid innan det finns risk att data förloras.
Krav 29
Databasen skall innehålla till anläggningen knutna beteckningar och kompletterande information om loggade signaler.
Krav 30
SÖ-systemet skall innehålla stöd för att ladda ned data från databasen. Detta skall kunna ske såväl lokalt, till exempelvis ett USB-minne, som över Internet.
RÅD
Råd 10
SÖ-leveransen skall innehålla stöd för att över Internet automatiskt överföra databasens innehåll till en central databas.
Råd 11:
SÖ-systemet bör innehålla information om in- och utsignalers funktion i anläggningen. Denna information bör kunna visas interaktivt och ingå i olika rapporter
Råd 12
Databasen bör vara skalbar och lagringskapaciteten endast bero av vald hårdvara.
Råd 13
Databasen bör medge att trenddata kompletteras med information om status (t.ex. loggat /interpolerat /saknat /urkopplat ).
10(11)
Kravspecifikation SÖ, Augusti 2006
Råd 14
Databasen bör ha utrymme för anteckningar kopplade till loggade signaler. Dessa anteckningar skall vara sökbara.
Råd 15
Nedladdning från databasen kan integreras i webbservern så att komprimerade dygnsfiler kan laddas ned från en webbsida. Cvs-filer, som kan läsas med Excel, är ett lämpligt format för trenddata.
11(11)

 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved