Drivteknik.nu

 

Hem / Inköp / Inköp av motorer

INKÖP AV MOTORER

källa : energihandbok.se

Vid inköp av elmotorer är motorns energianvändning en viktig faktor att ta hänsyn till.

Inköpskostnaden för en ny elmotor är relativt låg i jämförelse med driftskostnaden för densamma.

När en elmotor gått med kontinuerlig drift under 8-12 veckor uppgår kostnaden för den använda energin till investeringskostnaden. Den finns därför goda skäl att välja en motor med hög verkningsgrad. Även om priset är 10-30 procent högre för en högeffektiv än för en lågeffektiv motor tjänar man i många fall in merkostnaden redan på ett år genom en minskad energikostnad. Genom att beräkna livscykelkostnaden (LCC) för en elmotor kommer även drift- och underhållskostnader med i kostnadsunderlaget.

I programmet för energieffektivisering (PFE), som riktar sig till energiintensiva företag, ställs bland annat krav på att företagen måste införa rutin för köp av elkrävande utrustning. När ny utrustning köps in ska företagen i högre grad välja energieffektiva produkter. Det finns två möjliga alternativ enligt PFE-programmet.

Det första alternativet innebär att företaget väljer att köpa utrustning av högsta energieffektiva klass, om merkostnaden för det energieffektiva alternativet är återbetald inom tre år. Effektivitetsklassning finns idag endast för elmotorer. Om man väljer detta alternativ behöver inga LCC-beräkningar göras.

Det andra alternativet innebär att man utför LCC-beräkningar för minst två alternativa utrustningar, ett konventionellt och minst ett energieffektivt alternativ, samt en beräkning av återbetalningstiden för merkostnaden. Grundkravet i detta fall är att det energieffektiva alternativet ska väljas om återbetalningstiden för merkostnaden är högst tre år.

Några exempel på möjligt innehåll i inköpsrutiner listas nedan:

  • Fullständig LCC-beräkning och beräkning av återbetalningstid för merkostnad görs vid varje enskilt inköp av energikrävande urustning. (I PFE-programmet definineras elkrävande utrustning som sådan som använder mer än 30 MWh el per år. )
  • LCC-beräkning med brukstid tre år görs vid varje inköp samtidigt som ett komplett LCC-verktyg finns tillgängligt om inköparen vill se effekten av att beakta hela livslängden.
  • LCC-beräkningar för typutrustning tas fram, t.ex motorer, pumpar, fläktar, tryckluft och belysning.
  • Fullständiga LCC-beräkningar görs vid varje strategiskt teknikskifte
  • Uppgifter om alternativens livcykelkostnad sammanställs och redovisas regelbundet för ledning och berörd personal
  • All relevant personal utbildas i livscykelkostnader och strategiska teknikval för att öka kompetensen och medvetenheten.
  • Läs om Högeffektiva motorer

För vidare information om rutiner för inköp, se Energimyndighetens hemsida.

 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved