Drivteknik.nu

 

Hem / Ordbok

ORDBOK

absolute positioning absolutpositionering Positionering med referens till en nollpunkt (utgångsposition). Se även incremental positioning.
acceleration acceleration Hastighetsförändring som funktion av tiden. Mäts i rad/s2 (ibland steg/s2 för stegmotorer) för roterande acceleration (vinkelacceleration) och m/s2 för linjär acceleration.
accuracy noggrannhet Skillnaden mellan förväntad och verklig position. Se även relative accuracy och repeatability.
ambient temperature omgivande temperatur Temperaturen hos omgivande materia, vanligtvis luften i motorns eller annan utrustnings omedelbara närhet.
amplifier förstärkare Inom servoterminologin ofta använt för servoförstärkaren, dvs den kraftelektronik som förstärker signalen från styrsystemet och driver motorn. Se även drive.
armature ankare Rotorn i en likströmsmotor med kommutator. Se även rotor.
ascii ascii Amerikansk standardkod för informationsutbyte. Ger ett nummer till varje bokstav i alfabetet, siffra och tecken. Möjliggör kommunikation mellan olika datorer och styrsystem.

AWG - American Wire Gauge. En amerikansk metod att ange kabeldimensioner. Exempel:
AWG24=0,3mm²
AWG22=0,2mm²
AWG20=0,5mm²

back emf spänningskonstant, mot-emk Uttryck för genererad spänning i förhållande till varvtal då en motor roteras med extern kraft (som generator). Mäts i V/ rad/s, eller V/krpm (volt per 1000 r/min). Kallas även voltage constant.
Bifilar winding Bifilär lindning Statorns lindningar är parvis lindade
Bipolar drive Bipolär drivning Motorn styrs genom att strömmen växlar polaritet. Lindningen är monofilär
CAN controller area network fältbuss för seriekommunikation Exempel på CAN-protokoll som används till rörelsestyrning är DeviceNet och CANopen. Det senare stöds bl.a. av Baldor och Digiplan. Vanligen används partvinnad skärmad kabel (tvåtrådskommunikation).
chopper drive chopper-drivsteg Pulsbreddsmodulerat drivsteg, som reglerar strömstyrkan till en stegmotor. Oftast bipolärt, d.v.s. ström i båda riktningarna förekommer i lindningama.
Class B insulation Klass B isolation Klassning av motorns maximala lindningstemperatur. Klass B = 130°C.
Class F insulation Klass F isolation - klassning av motorns maximala lindningstemperatur. Klass B = 155°C.
closed loop återkopplat styrsystem Styrsystem med givare e.d. som kontinuerligt upplyser styrelektroniken om verklig hastighet, moment, eller position. Även en människa kan “återkoppla”.
cogging kuggning En term som beskriver den ojämnhet i en rörelse som orsakas av ojämnt vridmoment. Störande kuggning uppträder ofta i enkla varvtalsreglerade motorer eller servosystem.
commutation kommutering Drivströmmens växlingssekvens, som krävs för att motorn ska röra sig kontinuerligt. DC-motorer kommuteras med kolborstar och kollektor. På AC-servomotorer eller borstlösa DC-motorer avläser en givare rotoms position i förhållande till statorn. Se även rotor och stator.
continuous stall torque kontinuerligt moment med låst rotor Anger det moment som en motor kan avge kontinuerligt med låst rotor utan att överhettas. Används ofta som märkmoment för servomotorer.
Critical damping Kritisk dämpning - när svarstiden för en inkrementell förändring av antingen hastighet eller position är minimerad.
Damping dämpning - Minskning eller eliminering av översvängning hos ett steg. Friktion ökar dämpningen.
datum (position) hemmaläge Referensposition i ett positioneringssystem. Oftast mekaniskt definierat med hjälp av givare. Kallas även home eller zero (position).
Dead band Dödband - den döda vinkel, plus eller minus, inom vilken motorn stannar pga. inre och yttre friktion.
deceleration retardation Hastighetssänkning som en funktion av tiden (negativ acceleration)
desynchronised desynkroniserad När en stegmotor upphör att följa sitt pulståg, och antingen stannar och står stilla med ett tjutande ljud eller rycker utan kontroll sägs den vara desynkroniserad.
Detent position Viloposistion - statiska läget för en helt obelastad rotor, när motorn är magnetiserad.
detent torque moment strömlöst Det moment som krävs för att vrida axeln på en strömlös motor. Begreppet används oftast för stegmotorer, eftersom det är försumbart för de flesta andra motortyper. Kallas även residual torque.
drive drivsteg, drivare, drivdon Detta begrepp används mest för stegmotorns drivelektronik. Den omvandlar pulståget till omkoppling av effekten till stegmotoms lindningar, så att motorn rör sig stegvis eller kontinuerligt. Det engelska begreppet används ibland också för servoförstärkare, servo drive.
duty cycle driftcykel Beskriver en motors körschema över tiden.
dynamic braking dynamisk broms En passiv metod att bromsa en DC- eller AC-servomotor. Strömmen kopplas bort, och motoranslutningarna kortsluts, direkt eller via effektmotstånd. Resultatet blir en bromsning efter en exponentiell funktion, med sjunkande bromsmoment med hastigheten. En vanlig metod för nödbromsning vid strömbortfall.
efficiency verkningsgrad Förhållandet uteffekt/in-effekt. Uttrycks oftast i procent.
Electronic Damping Elektronisk dämpning - elektronisk dämpning av översvängning. Lindningarna kopplas så att motor och last kommit till viloläge i samma ögonblick som sista steget har utförts.
Friction Friktion - motstånd mot rörelse orsakat av ytor som glider
mot varandra. Friktion kan vara konstant eller öka med hastigheten.
home (position) hemmaläge Referensposition i ett positioneringssystem. Oftast mekaniskt definierad med hjälp av givare. Kallas även zero eller datum (position)
Holding Torque Hållmoment Det maximala moment som kan appliceras på en fullt magnetiserad stillastående motor, utan att
rotorns läge rubbas.
hysteresis hysteres Ett systems avvikelse i respons till en ökande eller minskande signal.
incremental positioning inkrementell positionering,
kedjemåttspositionering Positionering relativt den punkt man befinner sig, d.v.s. en sträcka snarare än en position avses. Se även absolute positioning.
indexer positioneringsenhet Avser oftast positioneringsutrustning för stegmotorer.
inertia tröghetsmoment Ett mått på materias motstånd mot vinkelhastighetsförändring. Ju högre tröghetsmoment något har, desto högre vridmoment kräver det för att accelerera eller retardera. Tröghetsmomentet är en funktion av ett objekts material och form. Mäts i kgm2.
Incremental Motion Inkrementell rörelse En rörelse som startar, rör sig och därefter stannar. Rörelsen är genererad av pulser.
inertia ratio tröghetsmomentförhållande Förhållandet mellan lastens och motorns eget tröghetsmoment. En av många aspekter att beakta vid dimensionering av positioneringssystem. Speciellt för servosystem är det olämpligt med ett för högt förhållande; det resulterar lätt i självsvängning eller svårigheter att snabbt nå korrekt position.
Instantaneous Start-Stop Rate Momentan start-stopp frekvens Den maximala frekvens en stillastående stegmotor momentant kan startas med, utan att tappa steg.
interpolation interpolering Koordinerad rörelse mellan en eller fler axlar. Vanligast är linjär och cirkulär interpolation, vilket innebär att två motorer som driver ett xy-bord beskriver linjära eller cirkulära rörelser i planet.
ISA Industry Standard Architecture Expansionsbuss och standard för instickskort till pc-datorer. Förekommer inte så ofta i nya datorer, där man i stället använder instickskort av PCI-typ.
limit switch gränslägesbrytare Elektrisk brytare som ger signal till styrsystem eller drivdon att motorn nått gränsen för rörelsens område. Positioneringssystem har ofta även programvaru-gränslägen, d.v.s. man kan i ett parameterregister ange inom vilket område rörelser får programmeras.
Load Angle - Dynamic Lastvinkel (dynamisk) Vinkeln mellan belastad och obelastad rotor position vid ett givet tillfälle.
Load Angle - Static Lastvinkel (statisk) Vinkeln mellan statorns och rotorns magnetfält.
Maximum Reversing Rate Max reverseringsförmåga Den maximala pulsfrekvens med vilken en obelastad stegmotor kan reverseras, utan att förlora synkronism.
Maximum Slew Rate Maximal körfrekvens Den högsta frekvens en stegmotor kan matas med och fortfarande vara i synkronism.
microstepping mikrostegning Ett sätt att elektroniskt skapa ett större antal pulser per varv på en stegmotor, d.v.s. öka upplösningen. Ger stegmotorn jämnare gång, lägre ljudnivå, högre precisionen och bättre repeternoggranhet.
Mechanical Damper Mekanisk dämpare En anordning med känt tröghetsmoment som fästs på stegmotorns axel för att dämpa
svängningar och resonanser.
motion controller programmerbart motorstyrsystem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
open loop oåterkopplat styrsystem Styrning utan ärvärdesgivare. De flesta stegmotorsystem förlitar sig på att motorn går till angiven position utan efterkontroll, medan ett servosystem kräver återkoppling för att fungera.
opto-isolation optokoppling En metod att sända en signal från en enhet till en annan utan krav på gemensam jordpotential. Signalen överförs via en ljuskälla (oftast en lysdiod, LED), och mottages med en ljussensor (fototransistor).
overshoot översvängning I hastighetsservo: Då en motor först går förbi och sedan tillbaka till önskad hastighet vid acceleration el. retardation. I positionsservo: Då motorn går förbi och sedan tillbaka till önskad position.
Overshoot (Permanant) Översvängning (momentan) - den position stegmotorn stannar i jämfört med den önskade positionen.
Overshoot (Transient) Översvängning (transient) - den positionen stegmotorn först når, för att sedan gå till den önskade stabila slutpositionen.
PCI Peripheral Component Interconnect - Expansionsbuss och standard för instickskort till pc-datorer.
Phase Fas - en uppsättning magnetiserade statorpoler.
Phase Angle Rotor-Stator Fasvinkel rotor-stator -  vinkeln för rotorns eftersläpning i förhållande till det roterande statorfältet under belastning.
power effekt För motorer är uteffekten lika med
vridmoment × hastighet (Se torque och velocity). Mäts i W (watt)
PWM pulse widh modulation pulsbreddsmodulering Ett digitalt pulståg omvandlas till analoga spänningar, t.ex. via ett RC-filter.
pulse rate pulsfrekvens Pulser per sekund, motsvarar hastigheten hos en stegmotor eller pulsstyrd servomotor.
Pull In Step Rate kritiskt synkroniseringsfrekvens Den maximala stegfrekvens vid vilken en stegmotor kan starta med en given last utan att tappa steg, om den matas med en konstant frekvens.
Pull In Torque kritiskt synkroniseringsmoment Det maximala moment som en stegmotor kan leverera utan att tappa steg, om den matas med en konstant frekvens.
Pull Out Step Rate maxfrekvens den maximala stegfrekvens vid vilken en stegmotor kan driva en given last utan att tappa steg, om den accelereras upp till sin frekvens.
Pull Out Torque maxmoment det maximala moment som en stegmotor kan leverera utan att tappa steg, om den accelereras
upp till sin stegfrekvens.
ramping rampning Acceleration och retardation av en motor.
rated torque märkmoment, specifierat moment En motors momentkapacitet vid ett givet varvtal. För stegmotorer bör detta moment även relateras till en given typ av drivsteg och dess spänning och ström/fas.
regeneration regenerering, effektåterföring Då en motor bromsas elektriskt blir den en generator och avger effekt till drivelektroniken. Drivelektroniken och dess nätaggregat måste dimensioneras därefter, särskilt då stora tröghetsmoment ska bromsas eller vertikal last sänkas.
relative accuracy relativ noggrannhet Används för att definiera mikrostegens inbördes noggrannhet. I det perfekta systemet bör varje mikrosteg vara lika stort, men både motorn och drivsteget har egenheter, som ger avvikelser, upp till denna siffra. Kallas även step-to-step accuracy
repeatability repeternoggranhet Anger hur nära man återkommer till en position upprepade gånger från samma håll varje gång (unidirectional) eller från valfritt håll (bidirectional). Repeternoggrannheten i ett positioneringssystem är ofta viktigare än dess precision. Den är också alltid bättre, ofta upp till 10 gånger.
residual torque moment strömlöst Det moment som krävs för att vrida axeln på en motor som är strömlös. Begreppet används oftast för stegmotorer, eftersom det är försumbart för de flesta andra motortyper.
resolution upplösning Det minsta inkrementet i ett positioneringssystem. Avgörs för stegmotorn av antalet steg per varv, och för servomotorn av antalet pulser per varv eller längdenhet på systemets ärvärdesgivare. OBS! Förväxla ej med precision! Ett servosystem kan oftast inte positionera med last intill en enda puls! En stegmotor “fjädrar” från sin position vid belastning, vid högupplösande mikrostegning många pulser. Upplösningen bör vara minst 5, helst 10 gånger önskad precision.
resolver resolver En typ av lägesgivare, som inom ett varv ger absolut positionsangivelse. Ger analog information, som med en elektronikkrets kallad resolver eller digitalomvandlare kan omvandlas till digital. Resolvern används ofta för återkoppling av hastighet och position i AC-servosystem.
resonance resonans, självsvängning För stegmotorer ett tillstånd som uppstår då motorn körs vid en frekvens nära motoms egenfrekvens. Resonansproblem minskar avsevärt med ökande upplösning I servosystem uppträder självsvängning då den styrsignal som genereras av återkopplingen är så stark att resultatet ger en rörelse som är större än felet var från början.
Resonant Range resonansområde Område lägre än maxfrekvensen, där motorn har resonanser och inte kommer att vara i synkronism.
Response Time responstid Tiden från att lindningen strömsätts till dess att lasten har nått sin slutliga stabila position.
(Maximum)Reversing Rate
Revolution varv Ett varv på en roterande axel. Används ofta för att ange roterande sträcka. Ibland i talspråk också för hastighet, som r/s (revolutions/s) el. r/ min, r/min (revolutions per minute).
Ringing ringning En högfrekvent oscillation eller självsvängning, ofta orsakad av för hårt trimmat servosystem.
RMS root mean square kvadratiskt medelvärde Inom motortekniken används RMS-ström och RMS-moment för att jämföra med motorns märkmoment.
rotor rotor Den roterande delen i en motor.
Rotor Inertia tröghetsmoment Storhet för hur en kropp motverkar varje rörelseförändring. Den är en funktion av rotorns diameter (Ø4) och längd.
RS-232C En datakommunikationsstandard vanlig inom industrin p.g.a. relativt låg störkänslighet och enkelt protokoll. Data skickas seriellt. Standarden definierar spänning och tid, så att olika tillverkares utrustningar kan kommunicera med varandra. En eller flera RS-232C-portar är standard på varje pc.
RS-422 och RS-485 Utveckling av RS-232C, med en differentiell hårdvarukonfiguration, som ger förbättrad immunitet mot störningar. Kan användas över längre avstånd, och ger möjlighet att kommunicera med fler utrustningar via s.k. multi-drop-
konfiguration.
servo amplifier servoförstärkare
servo controller servostyrsystem
servo servo Ett system bestående av ett antal enheter, som kontinuerligt övervakar aktuell information (t.ex. hastighet, position), jämför dem med önskade värden, och utför korrigering för att minimera avvikelsen.
Settling Time insvängningstid tiden från ett styrkommando till dess att motorn nått sin stabila slutposition.
slew slew Den del av en rörelse som sker med konstant hastighet skild från noll. Avser ibland ett systems angivna maximala konstanta hastighet.
Slew Rate körhastighet Ett område inom vilken motorn kan köra med hög hastighet i en riktning, om den accelereras upp till sin hastighet. Den kan inte momentant starta, stoppa eller reversera med denna hastighet.
stall torque startmoment Vridmomentet då motorn låses mekaniskt. Se även Continuous stall torque.
start-stop frequency start-stopp-frekvens Den högsta frekvens med vilken en stegmotor med angiven last kan starta och stanna utan rampning av frekvensen. Kallas även start-stop speed.
Start/Stop Region Start/stopp område Det område inom vilket motorn momentant kan startas och stoppas. Ofta anges kurvor med olika externa tröghetsmoment.
static torque hållmoment
stator stator Den statiska del av en motor som skapar det magnetiska fältet kring rotom.
step steg Själva stegmotorprocessen för att rotera motoraxeln en viss vinkel.
Step Accuracy Stegnoggrannhet - positioneringsnoggrannhet för en obelastad stegmotor. Vinkelfelet är icke ackumulerande.
Step Angle Stegvinkel Den specificerade vinkel motorn roterar varje
gång den får en elektrisk stegsignal.
Step Angle Error Stegvinkelfel Avvikelse mellan verklig stegvinkel och teoretisk vinkel.
Stepping Frequency Stegfrekvens Antalet steg per sekund, som utförs av rotorn vid konstant styrfrekvens.
Steps Per Revolution Steg per varv - antalet steg som krävs för att rotera motoraxeln 360°, d.v.s. ett varv.
Steps Per Second or Pulse Rate Steg per sekund - det antal vinkelinkrement som motorn utför på en sekund. Detta är motsvarigheten till övriga motorers varvtal mätt i rpm.
Step Sequence Steg sekvens Den sekvens av olika spänningar, som ansluts till lindningarna och genereras av logik kretsen.
Step Error Stegfel - maximal vinkelavvikelse, positiv eller negativ,
relativt den korrekta stegvinkeln, när axeln roterar från en position till nästa.
stepper motor drive drivsteg till stegmotor
Step Position Error Positioneringsfel Avvikelsen hos en obelastad motor, från den ursprungliga positionen av två på varandra
följande steg.
step-to-step accuracy relativ noggrannhet Används för att definiera mikrostegens inbördes noggrannhet. I det perfekta systemet bör varje mikrosteg vara lika stort, men både motorn och drivsteget har egenheter, som ger avvikelser, upp till denna siffra. Kallas även relative accuracy.
stiffness styvhet Förmågan att motverka rörelse vid påverkan av yttre vridmoment (för roterande rörelser) eller kraft (vid linjära rörelser).
synchronism synkronisering En motor som roterar vid en hastighet som motsvarar ett applicerat pulståg är “i synkronisering”, eller “går synkront”. Se även desynchronised.
tacho generator takogenerator En givare som ger en analog spänningssignal som är proportionell mot hastigheten. Är oftast konstruerad som en DC-motor, men borstlösa finns också. Även en pulsgivare kan användas som digital takogenerator. Frekvensen är proportionell med hastigheten. Pulsgivaren är mindre störningskänslig än takogeneratorn, men ger en mer olinjär signal vid låg hastighet.
tachometer takometer Samma som tacho generator.
torque vridmoment Kraft som anbringas på en radie i roterande riktning. Mäts i Nm (Newtonmeter).
torque constant momentkonstant En motors förhållande mellan vridmoment och strömstyrka. Mäts i Nm/A.
torque-to-inertia ratio moment/tröghetsmoment-förhållande
En motors förhållande mellan dess vridmoment och tröghetsmoment. Ju högre förhållandet är, desto snabbare kan motorn accelerera. Viktigt då hög acceleration av last med lågt tröghetsmoment krävs.
torsional stiffness torsionsstyvhet Mått på en växels vridstyvhet på utgående axeln med låst ingående axel. Anges i Nm/rad. Nm/bågminut vore mer praktiskt, eftersom växelns spel oftast mäts i bågminuter, d.v.s. 1/60 grad.
TTL (Transistor-to-Transistor Logic) TTL Vanlig typ av digital logikkrets eller enhet som används i många digitala elektronik-utrustningar. En logisk nolla representeras av <0,8 V och logisk etta av 2,5–5 V. Vanlig signal från t.ex. optiska pulsgivare.
tuning trimning Återkopplade styrsystem kräver trimning för att ge rätt tidskonstanter och nivåer på den styrsignal som resulterar från återkopplingen och därmed undvika instabilitet.
Unifilar Winding Unifilär lindning - varje statorpol har endast en lindning. Används för motorer med 4 ledare
Unipolar Driver Unipolär drivning - ett enkelt drivsätt med 4 transistorswitchar, där strömmen alltid går åt ett håll. Lindningen är bifilär.
velocity profile hastighetsprofil En kurva som beskriver hastighetsändring som en funktion av tiden. Ett utmärkt sätt att definiera en servo- eller stegmotordrift grafiskt, eftersom både hastigheter, accelerationer och stilleståndstider definieras.
velocity hastighet Roterande eller linjär hastighet. Roterande mäts i rad/s (radianer/sekund) el. varv/min, linjär i m/s. För stegmotorer används även steg/sekund, sps (steps per second).
winding lindning Stator och/eller rotor är oftast lindad i en elmotor. Vanligast material är koppar.
Winding Inductance Lindningsinduktans Varje spole som lindats runt en statorpol uppvisar en viss induktans. Ju fler varv (tunnare tråd)
desto högre induktans. Induktansen hindrar strömmen från att snabbt växla polaritet.
Winding Resistance Lindningsresistans Den koppartråd som lindas runt en statorpol uppvisar en viss resistans. Ju fler varv (tunnare tråd) desto högre resistans. Strömmen i kvadrat multiplicerat med resistansen ger den ohmska förlusteffekten i lindningen.
Viscous Damper Viskös dämpare - en anordning som innehåller en vätska, som har ett bromsande moment under rörelsen. Vid stillestånd påverkas stegmotorn ej.
voltage constant spänningskonstant, mot-emk Uttryck för genererad spänning i förhållande till varvtal då en motor roteras med extern kraft (som generator). Mäts i V/rad/s eller V/krpm (Volt per 1 000 r/min). Kallas även back emf.
zero (position) hemmaläge Referensposition i ett positioneringssystem. Oftast mekaniskt definierat med hjälp av givare. Kallas även datum eller home (position).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved.