Drivteknik.nu

 

Hem / Litteratur

Literatur

Maskindirektivet - 101 frågor och svar

Vilket direktiv ska jag välja om flera är tillämpliga? Vem har ansvaret när en kund sluter ett avtal med ett företag som konstruerar och ett annat som tillverkar maskinen? Måste alla maskiner underordna sig en riskanalys?

Frågorna är många, men det är också svaren. Den 29 december 2009 trädde det senaste Maskindirektivet i kraft. Boken tar upp de allra vanligaste frågeställningarna som kommit upp sedan dess.

 

Maskindirektivet är ett av de viktigaste direktiven för industrin. Därför är det också viktigt att man förstår och kan följa direktivet. Syftet med boken är att underlätta för dig i ditt dagliga arbete. Med hjälp av aktuella frågor och svar samt ett flertal checklistor kan du säkerställa att du arbetar på ett effektivt sätt och att du minimerar riskerna på arbetsplatsen.

695; kr


Kopplingsutrustningar för industriella elanläggningar

Handboken vänder sig i första hand till beställare, projektörer, konstruktörer och drift- och underhållspersonal inom industrin och energi- och fastighetssektorerna. Men även leverantörer, tillverkare, installatörer, inspektörer och besiktningsmän har stor nytta av boken som ger en fördjupad bild av kopplingsutrustningar och dess användning.

Genom att öka kunskapen om kopplingsutrustningar bidrar handboken också till ökad elsäkerhet. Den kan också användas som hjälp vid tolkning och bedömning av förfrågningsspecifikationer, för att ge likvärdiga och jämförbara utföranden.

Handboken ersätter inte gällande svenska standarder utan är ett komplement och vid behov en förenklad väg till standarderna, främst SS-EN 60439-1.

630; kr

Praktisk elkvalitet

"Praktisk Elkvalitet" finns nu för omedelbar leverans. På 260 fullmatade sidor beskrivs "allt" du behöver veta om praktisk elkvalitet: Intermittenta nätstörningar, övertonsalstrande laster, filter och dimensionering, standarder, planeringsnivåer, mättillbehör och mätanalys samt mycket mer.

Boken vänder sig till Dig som i Ditt dagliga arbete kommer i kontakt med nätrelaterade störningar och ger Dig på ett praktiskt och enkelt sätt breda kunskaper inom elkvalitetsområdet.

Skriven av Reidar Gustavsson, Norbo Kraftteknik


 

Vibrationer i maskiner

 • Täcker ett stort behov av praktisk, elementär vibrationskunskap.
 • Är skriven av Gösta Lindholm med långt yrkesliv som vibrationskonsult och kursledare.
 • Visar hur man sparar på goda vibrationer i alla led som konstruktion, tillverkning, inköp, drift och inte minst underhåll.

 • Lönsamma vibrationer
  Spara pengar på Goda Vibrationer
 • Vibrationsmätning
  Mättekniska grunder
 • Vibrationsmätinstrument
  Från vibrometrar till stora mätsystem
 • Vibrationskontroll
  Planerade ronder eller akutinsatser
 • Bedömning av vibrationer
  Normer och erfarenheter
 • Vibrationsorsaker
  Mekaniska och elektriska fel
 • Balansering och uppriktning
  Metoder och utrustning
 • Resonanser och kritiska varvtal
  Maskinteknikens gömda problem
 • Köpa vibrationer?
  Vibrationstekniska krav vid konstruktion, tillverkning och inköp
 • Praktikfall
  Fall ur en rik erfarenhetsbank, beräkningsexempel, litteraturanvisning och sakregister


Praktisk termografi

Värmekameran är ett verktyg som ger oss oanade möjligheter att beröringsfritt undersöka driftstillstånd och feltillstånd. Då variationer och felaktigheter i en process innebär förändringar i värmemönstret kan vi använda värmekameran för att söka och påvisa begynnande fel innan ett haveri inträffar. Tekniken har ett oändligt antal tillämpningar.

Det kommer ständigt nya applikationer och användningsområden. Utvecklingen av värmekameror har varit explosionsartad de senaste 10 åren och nu har tekniken blivit både tekniskt mogen och ekonomiskt försvarbar för områden som tidigare var otänkbara.

Det ställs dock krav på användaren. Det räcker inte med att bara peka värmekameran mot önskat objekt och tro att allt blir synligt och begripligt på displayen. För att kunna genomföra ett mätuppdrag på rätt sätt krävs gedigna kunskaper hos termografören.

Boken består av sex kapitel:

 • Inledning: Introduktion till ämnesområdet.
 • Värmelära: Värmelärans grunder.
 • Värmekameran: En grundläggande beskrivning av värmekamerans funktioner.
 • Mätmetodik: Introduktion till ett mera systematiskt sätt att arbeta.
 • Applikationer: Exempel på praktiska mätningar från industrin.
 • Rapport: Rapportskrivning med hjälp av programvaran QuickReport.

Boken vänder sig till nybörjare som vill lära sig termografins grunder.

Antal sidor: 157

Pris 1.690;

 Elmiljö i praktiken

”Elmiljö i praktiken” är en lättläst och lärorik bok som ger en bred, grundläggande förståelse för hur och varför elmiljöproblem uppstår, och hur Du bör tänka för att undvika dem. Boken går igenom ett brett spektrum av ämnen, t.ex. övertoner, elektromagnetiska fält och elkvalitet på ett överskådligt och pedagogiskt sätt genom att varje ämne delas in i ett inledande och ett fördjupande kapitel, med praktiska exempel läsaren känner igen från sin vardag. Boken lämpar sig väl både för läsare utan kunskaper om EMC-problem och för dem som har behov av en repetition av EMC’s grunder och de gällande föreskrifterna.

Av Leif Westlund.

Pris : 690;


Understanding Power Quality Problems - Voltage Sags and Interruptions

Boken ger en helhetssyn på spänningsdippar, från orsaken till åtgäder via mätningar och statistik. Utöver spänningsdippar behandlas korta och långa avbrott samt en översikt av elkvalitet och elkvalitetsstandarder.

Boken har olika delar som riktar sig både till forskaren och de som i sitt arbete kommer i kontakt med elkvalitet och driftsavbrott.

672 sidor ,Skriven av Math Bollen

1.100 SEK


 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved.