Drivteknik.nu

 

Hem / Energieffektivisering

Energieffektivisering

 

källa: Energimyndigheten


 

Ekonomiskt stöd för energikartläggning

Det finns ett statligt stöd för företag som vill kartlägga sin energianvändning.

Gamla mönster lever kvar kring energibeteenden, teknikval och uppvärmningsmetoder. Och ibland är det svårt att se vilka onödiga kostnader som det i slutändan faktiskt handlar om. Men erfarenheten säger att det finns massor energi att spara, då vi ofta använder energi helt i onödan.

Kort om stödet

Stödet kallas även ”energikartläggningscheck” och kan sökas till och med år 2014. Det täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggningen, upp till maximalt 30 000 kronor. Stödet gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år. Lantbruk kan få stöd även om de har mindre energianvändning än 500 MWh per år, så länge de har minst 100 stycken djurenheter. Företag med flera arbetsställen kan i vissa fall också genomföra kartläggning som endast omfattar ett arbetsställe. I så fall måste arbetsstället använda minst 500 MWh. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på flera orter.

Syftet med stödet är lika enkelt som klimatsmart: att hitta nya vägar för att minska Sveriges totala energianvändning. Med en energikartläggning av ditt företag får du förslag på åtgärder och du kommer med största sannolikhet att hitta flera sätt att minska energiförbrukningen.

En energikartläggning ger dig svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten, byggnaderna, interna transporter och all övrig energianvändning. Den visar även hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen. Du får också förslag till hur du kan energieffektivisera processer och hjälputrustning.

Så går det till

När företagsledningen har bestämt sig för att genomföra en energikartläggning på företaget är det dags för att ansöka om stödet hos Energimyndigheten. Företag söker stödet via Energimyndighetens tjänst e-kanalen. Kartläggningen gös efter att företaget beviljats stöd. Vissa delar kan företaget kanske göra själv, men i de flesta fall behövs hjälp av en erfaren konsult. Resultatet av energikartläggningen tillsammans med en lista över de åtgärder som företaget avser att genomföra presenteras därefter i en energiplan. När kartläggningen och åtgärderna är inrapporterade kan stödet betalas ut, och företaget kan börja att införa åtgärderna.

Läs mer under Ansökan, Energikartläggning och Utbetalning och uppföljning.

 


 

Energikartläggning - Vad ska energikartläggningen innehålla?

Energikartläggningen avser företagets verksamhet, byggnader och övrig energianvändning.

Företag med flera arbetsställen, där minst ett arbetsställe har en slutlig användning av energi på mer än 500 MWh per år, kan välja att genomföra energikartläggning för bara detta eller dessa arbetsställen. Det rekommenderas dock inte på grund av att företaget minskar möjligheten att se sammanhang i sin energianvändning. Det är viktigt att företaget kartlägger hela sin energianvändning, för utan en helhetsbild är det svårt att se energibesparingspotentialen. Med arbetsställe menas varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter som är geografiskt avgränsad och där företaget bedriver löpande verksamhet eller har anställd personal. Företaget kan endast få stöd en gång per organisationsnummer.

Energikartläggningen ska innehålla:

En energibalans som beskriver all tillförd och använd energi (punkt 1-3 nedan), samt åtgärdsförslag (punkt 4).

 1. Hur mycket energi som tillförs och används för drift av verksamheten, byggnader och övrig energianvändning. All använd energi i form av värme, fasta, flytande eller gasformiga bränslen, elenergi eller andra energiformer ska redovisas.
 2. Hur mycket energi som företagets använder årligen. (Anges i megawattimmar och kronor för respektive energislag.)
 3. Hur användningen av energi är fördelad i olika delar av anläggningen. (Anges per anläggningsdel eller utrustningstyp.)
 4. Förslag till åtgärder för energieffektivisering av företagets
  a. processer och processutrustningar,
  b. hjälputrustning, exempelvis pumpar, fläktar, kompressorer och transportanordningar
  c. kringutrustning, innefattande exempelvis ventilation, belysning, och uppvärmning,
  d. interna transporter samt
  e. övrig branschspecifik utrustning.

I energikartläggningen ingår att ta fram och redovisa:

 • En översiktsbild över hela anläggningen och dess anläggningsdelar, gärna en riktning eller ett flödesschema.
 • En beskrivning av energitillförseln med hjälp av de uppgifter företaget har om årliga energiinköp och kostnader för dessa. Beskrivningen ska kopplas till översiktsbilden.
 • Energianvändningen som gäller utrustningar för lokalkomfort såsom för uppvärmning eller kylning, ventilation, belysning et cetera.
 • Energiförbrukningen fördelad på olika delar av anläggningen. Redovisningen bör särskilt ange energiförbrukningen i energikrävande utrustningar eller apparater samt uppgifter om drifttider.
 • Mätningar eller beräkningar av elanvändningen i viktiga anläggningsdelar. Eleffektbehovet läses av eller beräknas för olika apparater eller utrustningar. Elmätningar bör göras under normal drift samt även då driften är avstängd.
 • Energianvändningen med hjälp av schematiska bilder (exempelvis diagram och blockscheman) och tabeller.
 • En jämförelse mellan tillförd energi och beräknad användning av energi.
 • Transporter inom företaget, men inte transporter till och från företaget.

 


 

 

 

 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved