Drivteknik.nu

 

Hem / Normer / CE-märkning

CE-märkning

källa : SIGBI System AB

CE-märkning och normer

För att uppfylla kraven för CE-märkning krävs att EU-direktiv och normer är uppfyllda. Dessa tar emellertid i huvudsak hänsyn till högfrekventa störningar (störstrålning och ledningsbundna störningar).

CE-Märkning

Viktigt att tänka på:

1 Alla styrningar skall vara CE-märkta.
2 Konformitetsintyg skall finnas i installationsanvisningen för att kunna visas upp vid besiktning.
3 Provningsintyg från EU-ackrediterad provningsanstalt bör finnas med i installationsanvisningen (alla seriösa leverantörer kan tillhandahålla sådant intyg)
4 Instruktion för EMC-riktig installation skall finnas i installationsanvisningen.
5

Kontrollera noga om leverantören har förbehåll eller krav när det gäller kapsling.

VARNING: För en del fabrikat av styrningar (frekvensomriktare, servo etc) gäller att dessa skall kapslas i EMC-täta skåp. Då gäller följande :
a) Ingen annan utrustning kan monteras i samma kapsling.
b) Kapslingen måste vara försedd med särskild ledande tätningslist.
c) Kapslingen måste förses med särskilda EMC-genomföringar för skärmförbindning.
6 Skärmen skall vara obruten mellan styrning och motor.
a) EMC-riktig skärmförbindning skall helst finnas på styrningen.
b) Arbetsbrytare skall vara metallkapslade och försedda med EMC-genomföringar.
c) Anslutningslådan på motorn skall ha metallock och vara försedd med EMC-genomföring.

Missbruk av CE-märkningen är ett straffbelagt brott.

Vem har ansvaret för en maskinleverans som tas i drift och slutbesiktigas?

Från 1997-01-01 gäller säljförbud och förbud att installera icke CE-märkta apparater.

Alla utrustningar som installerats efter 1996-01-01 måste uppfylla europeiska EMC-lagar.

Tillverkare av produkter som ligger inom giltighetsområdet för vissa EU-direktiv, måste kunna visa upp CE-märkning och
konformitetsförklaring. Meningen med CE-märkningen är att den skall visa att maskinen tillverkats i överensstämmelse med EUriktlinjerna.
Detta förenklar myndigheternas kontroll och skall minska handelshindren inom EU.

Vilka riktlinjer är nu relevanta för de olika tillverkarna?

Därom härskar ännu viss förvirring. Av det skälet gör vi en liten översikt för att bringa lite ljus i riktlinjedjungelns mörker.

De i detta sammanhang viktigaste EU-direktiven är lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet (elektromagnetisk tålighet) och maskindirektivet.

För den sistnämnda gäller redan sedan 95.01.01 laglig skyldighet om CE-märkning.

Hur definieras en maskin? Enligt riktlinjerna gäller följande: "En maskin är helheten av med varandra sammanfogade delar eller mekanismer av vilka åtminstone en är rörlig, såväl som eventuella betjäningsapparater, styr- och energikretsar o s v, som är sammanfogade för en bestämd användning såsom bearbetning, behandling, förflyttning och beredning av ett material".

Med spänning mellan 50VAC och 1000 VAC hamnar maskiner under lågspänningsdirektivet som täcker grundläggande krav enligt maskindirektivet. Övergångstiden för lågspänningsdirektivet gick ut 97.01.01 och då blir det i vilket fall som helst lag på CE-märkning och EU konformitetsförklaring.

För elektriska drivutrustningar finns inga krav på CE-märkning och konformitetsförklaring enligt EMC-direktivet som gäller sedan 96.01.01. Den som tar maskinenheten i drift måste trots detta kunna frambringa bevis för att enskilda normer för alla använda delar är uppfyllda. Här råder stor osäkerhet hos många slutprodukttillverkare som nu åläggs bevisbördan för de av honom använda delarna.

Normer


Godkännande/
Normer
Karakteristiska data
CE Frekvensomriktarna uppfyller kraven för inbyggnad i en maskin eller ett system i enlighet med maskindirektivet 89/392/EWG.
Godkännande cUL
Konformitet
med normerna
Utrustningar för starkströmsanläggningar med elektronik (lågspänningsdirektivet) EN 50178
EMC1) - Störhållfasthet:
IEC 1000-4-2 / EN 61000-4-2
IEC 1000-4-3 / EN 61000-4-3
IEC 1000-4-4 / EN 61000-4-4
IEC 1000-4-5 / EN 61000-4-5
EMC, ledningsbunden och strålande störstrålning:
EN 50081-1 och EN 50081-2
IEC 55011 integrerad radiostörningsgrad A 1) för omriktare upp t. o m. 7,5 kW
IEC 55022 integrerad radiostörningsgrad B 2) 1.7.1 CE-märkning
För omriktare 11 till 90 kW finns ett omfattande filterprogram för att innehålla IEC 55011.
Alla apparaterna är konforma med produktnormen EN618000-3, för varvtalsreglering med
elektriska drivenheter.

1) EMC Elektromagnetisk kompatibilitet  2) Motorledningslängd enligt installationsanvisningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaringar till tabellen


Norm

Test Kommentarer
EN.61000-4-2 • Vid beröring / Urladdning 6 kV Test av immunitet mot elektrostatisk urladdning (ESD)
• I luft / Urladdning 8 kV
EN.61000-4-3 • 26-1000 MHz (10 V/m) Test av det elektriska fältet
EN.61000-4-4 • På styrplintar 2 kV Test av immunitet mot snabb transient (Burst)
• På nät och motorkablar/Stötspänning 4kV
EN.61000-4-5 • Ledare/ledare 1 kV
Störhållfasthet mot stötsspänning (Surge)
• Ledare/jord 2 kV
EN 50081-1 • Offentlig miljö Skydd mot emission av elektrisk, magnetisk och elektromagnetisk störenergi.
• Motorkabellängd
EN 50081-2 • Industrimiljö
Skydd mot emission av elektrisk, magnetisk och elektromagnetisk störenergi.
• Motorkabellängd

EN 55011 • Industrimiljö Klass A Skydd mot ledningsbundna störningar
• Offentlig miljö Klass B
• Motorkabellängd
 

 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved